سنجش و انتخاب رشته

روش های گزینش و پذیرش دانشجو

روش های گزینش دانشجو به دو صورت صورت می پذیرد:

الف) روش های گزینش دانشجو در کد رشته محل هایی که پذیرش آن ها بر اساس آزمون سراسری (با نمرات آزمون و اعمال قطعی سوابق تحصیلی) می باشد.

 

- روش ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ:

اشتراک در RSS - سنجش و انتخاب رشته