مشاوره درسی

اهمیت برنامه ریزی

در عصر حاضر اهمیت برنامه ریزی در همه ی زمینه های فردی، اجتماعی و سازمانی بر همه ی ما به وضوح روشن است. برنامه ریزی برای درس خواندن هم مربوط به فردیت ما می شود، و همین فردیت ماست که جامعه را می سازد.

ساعت یک وسیله است برای غافلگیری، زمانی که اگر حواسمان به آن نباشد به سرعت می گذرد و نمی توانیم جلویش را بگیریم و بدتر از همه اینکه اگر برایش برنامه ای نداشته باشیم جلوی همه ی کارهایمان را خواهد گرفت.

 

اشتراک در RSS - مشاوره درسی