تغییر رشته برای چه و چگونه؟

راهنمای تغییر رشته از دوم متوسطه به سوم فنی حرفه ای

دانش آموزانی که در پایه ی دوم شاخه های نظری یا کاردانش تحصیل می کنند برای تغییر رشته به شاخه های فنی و حرفه ای و یا همان شاخه باید در کلیه ی امتحان های درس های اختصاصی به جز دروس عمومی رشته ی جدید در خرداد یا شهریورماه همان سال نمره ی قبولی را کسب نمایند. زمان تغییر شاخه یا رشته در دوره ی روزانه حداکثر تا پایان شهریور ماه می باشد و دانش آموز موظف است حداکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریور ماه تقضای کتبی خود را به مدیر واحد آموزش تحویل دهد تا نسبت به مراحل تغییر رشته ی وی اقدام شود. دانش آموز متقاضی تغییر رشته می تواند درس های امتحان تغییر رشته را حداکثر در دو مرحله ی خرداد یا شهریور ماه پایه ی دوم امتحان دهد.

مراحل انجام تغییر رشته:

الف) تکمیل نمون برگ تقاضای تغییر رشته (نمون برگ شماره ی 2/1)

 • این نمون برگ باید تا دو هفته قبل از امتحانات خرداد یا شهریور ماه توسط دانش آموز تکمیل شده و به تأیید ولی وی برسد و جهت اقدام به واحد آموزش تحویل داده شود.
 • "نمون برگ شماره ی 2/1"در دو نسخه تکمیل و یک نسخه ی آن نزد دانش آموز و نسخه ی دیگر در پرونده ی تحصیلی وی بایگانی می شودو
 • چنانچه دانش آموز در دو مرحله ی خرداد و شهریور در امتحان تغییر رشته شرکت می کند باید " نمون برگ شماره ی 2/1 " را برای هر مرحله ی جداگانه تکمیل کند.

ب ) معرفی دانش آموزان متقاضی تغییر رشته جهت شرکت در امتحان تغییر رشته

 • چنانچه رشته ی مورد تقاضا در واحد آموزش محل تحصیل وی موجود باشد در همان واحد آموزش در امتحان تغییر رشته شرکت می کند و چنانچه رشته ی مورد تقاضا در آن واحد آموزش موجود نباشد با هماهنگی اداره ی آموزش و پرورش، دبیرستان و یا هنرستان مورد نظر تعیین و دانش آموز جهت امتحان به آن واحد آموزشی تا یک هفته قبل از شروع امتحانات براساس نمون برگ شماره ی 203 معرفی می شود.
 • لازم به ذکر است واحد آموزش مقصد موظف به گرفتن امتحان از دانش آموزان معرفی شده می باشد و پس از انجام امتحان تغییر رشته باید بخش (ب) نمون برگ مذکور را تکمیل و به واحد آموزش مبدأ ارسال نماید.

 

ج: شرکت دانش آموزان در امتحان تغییر رشته

 • با توجه به این که به استناد بند های 1 و 2 ماده ی 112 آیین نامه ی آموزشی تغییر رشته ی دانش آموزان در هر یک از شاخه ها و رشته های فنی و حرفه ای و نظری مستلزم شرکت آنان در امتحان تغییر رشته ی برخی از دروس پایه ی دوم می باشد.لذا جدول دروس تغییر رشته به شرح زیر اعلام می شود.

 

 

 

جدول دروس تغییر رشته ی دوره ی متوسطه

شاخه/ رشته

نام دروس تغییر رشته *

ادبیات و علوم انسانی

جامعه شناسی(1)، عربی (2) ویژه ی معارف

علوم و معارف اسلامی

جامعه شناسی(1)، عربی (2) ویژه ی معارف

علوم تجربی

فیزیک(2) و آزمایشگاه، شیمی(2) و آزمایشگاه، ریاضی(2)،زیست شناسی (1) و آزمایشگاه

ریاضی فیزیک

فیزیک(2) و آزمایشگاه، شیمی(2) و آزمایشگاه، ریاضی(2)، هندسه (1)

فنی و حرفه ای

کلیه ی دروس اختصاصی رشته ی مربوط **

 

 

* چنان چه برخی از دروس تغییر رشته ی  مندرج در جدول فوق با رشته ی قبلی دانش آموز مشترک بوده و دانش آموز از آن درس یا دروس در خرداد یا شهریور پایه ی دوم نمره قبولی کسب کرده باشد نمره ی آن در یا دروس پذیرفته می شود و نیاز به شرکت در امتحان تغییر رشته برای آن درس یا دروس نمی باشد.

** دروس اختصاصی رشته های فنی و حرفه ای شامل کلیه دروس پایه ی دوم به استثنای دروس عمومی آن رشته می باشد.جدول دروس اختصاصی آن تعداد از رشته هایی فنی و حرفه ای که تغییر رشته در آن ها مجاز است و دانش آموز متقاضی باید در امتحان آن ها شرکت کند پیوست این شیوه نامه می باشد.

 

 • تغییر رشته در بزرگسالان به این نحو است که دانش آموز در ابتدای هر نیمسال تحصیلی تقاضای خود را برابر نمون برگ 2/2 تکمیل و اراﺋه می نماید. چنانچه شرایط رشته ی دلخواه را در نمون برگ شماره ی 1 هدایت تحصیلی کسب کرده باشد با تغییر رشته ی وی موافقت می شود.  چنانچه کسب نکرده باشد باید در امتحان تعیین رشته ی مورد نظر شرکت کند و در صورت کسب شرایط با صدور نمون برگ مجدد شماره ی 1 هدایت تحصیلی در پایان آن نیمسال به رشته/شاخه ی مذکور هدایت شود. 
 • تذکر:دانش آموز متقاضی تغییر رشته می تواند درس های امتحانی تغییر رشته را حداکثر در دو مرحله ی خرداد و شهریور ماه پایه ی دوم امتحان دهد.
 • شرکت دانش آموز در امتحان درس های تغییر رشته همراه با امتحان درس های پایه ی دوم رشته ی اولیه وی بلا مانع است. نمره ی درس های تغییر رشته همانند درس های غیر حضوری محاسبه می شود و چنان چه دانش آموز در امتحان کلیه ی درس های تغییر رشته ی نمره ی قبولی کسب کند و تغییر رشته دهد نمرات درس های مذکور از وی پذیرفته می شود و صرفا در معدل کل دانش آموز در رشته ی جدید منظور خواهد شد.

*** هزینه امتحانات تغییررشته برابرتعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش آموزدریافت می شود.

 • مواد امتحانی تغییر رشته از دوم نظری به سوم گرافیک:
 1. تاریخ هنر ایران
 2. طراحی (1)
 3. مبانی هنرهای تجسمی و رنگ
 4. عكاسی
 5. خوشنویسی
 6. چاپ دستی
 7. (ریاضی 2 برای رشته انسانی)

 

 • مواد امتحانی تغییر رشته از دوم نظری به سوم معماری:
 1. طراحی (1)    
 2. ترسیم فنی
 3. مبانی هنرهای تجسمی و رنگ
 4. شناخت مواد و مصالح
 5. مبانی و كاربرد رایانه
 6. چاپ دستی
 7. (ریاضی 2 برای رشته انسانی)

 

 • مواد امتحانی تغییر رشته از دوم نظری به سوم صنایع دستی:
 1. طراحی (1)
 2.  مبانی هنرهای تجسمی و رنگ  
 3. طراحی نقوش سنتی
 4. آشنایی با صنایع دستی ایران
 5. رسم فنی
 6. تاریخ هنر ایران
 7. (ریاضی 2 برای رشته انسانی)

 

 • راهنمای ثبت نام برای تغییر رشته به پیش دانشگاهی هنر
 1. نوشتن تقاضای تغییر رشته توسط دانش آموز در اواخر خردادماه در محل تحصیل وی
 2.  دریافت معرفی نامه از محل تحصیل برای شرکت در امتحانات تغییر رشته
 3. مراجعه به اداره ی آموزش و پرورش و مشاهده ی حوزه های امتحانی تغییر رشته
 4.  مراجعه به حوزه ی امتحانی تغییر رشته و ثبت نام در تیرماه برای امتحانات شهریور مراجعه در آذرماه برای امتحانات دی ماه به شرطی که داوطلبان پسر مشمول خدمت مقدس سربازی نباشند
 5. انجام آزمون در محل معرفی شده توسط اداره آموزش و پرورش
 6. اخذ گواهی قبولی در تمامی دروس از حوزه مربوطه
 7. ارائه نمرات تغییر رشته به دبیرستان محل تحصیل و ثبت آن در كارنامه ی سال سوم
 8. مراجعه برای ثبت نام به یک مرکز پیش دانشگاهی دارای رشته ی مربوطه

مواد درسی تغییر رشته پیش دانشگاهی هنر

 1. تاریخ هنر ایران (تئوری)
 2.  تاریخ هنرجهان (تئوری)
 3.  طراحی 1 (عملی)
 4.  مبانی هنرهای تجسمی و رنگ (تئوری و عملی)

افزودن نظر جدید