روش های گزینش و پذیرش دانشجو

روش های گزینش دانشجو به دو صورت صورت می پذیرد:

الف) روش های گزینش دانشجو در کد رشته محل هایی که پذیرش آن ها بر اساس آزمون سراسری (با نمرات آزمون و اعمال قطعی سوابق تحصیلی) می باشد.

 

- روش ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ:

روش گزینش متمرکز، روشی است که فقط نمرات آزمون و حسب ضوابط سوابق تحصیلی داوطلبان واجد شرایط ملاک و مبنای پذیرش قرار می گیرد و اسامی پذیرفته شدگان در یک مرحله  و به طور یکجا اعلام می گردد. در این روش هر داوطلب با توجه به شرایط وی (از نظر سهمیه، بوم و ...) و بر اساس نمره کل اکتسابی در زیرگروه مربوطه، به اولین کد رشته انتخابی که از نظر علمی برتری دارد (در مقایسه با سایر داوطلبانی که شرایط مشابه وی را دارند)، در صورت وجود ظرفیت معرفی می شود. گزینش اغلب رشته های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به روش متمرکز صورت می گیرد. به منظور اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی به این روش، اقدامات زیر انجام می گردد:

 • بررسی کدرشته های متمرکز داوطلبان و ذخیره کردن آن ها به همراه سایر اطلاعات آنان.
 • تعیین نقطه یا اولویت قبولی هر داوطلب با توجه به شرایط و وضعیت وی (از هر لحاظ) و مقایسه ای که بین هر داوطلب با دیگر داوطلبان با وضعیت مشابه وی انجام می گیرد.
 • اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی.

تبصره: در روش متمرکز، پذیرش در بعضی از رشته ها به صورت شرایط خاص انجام می شود. رشته های دارای شرایط خاص رشته هایی هستند که در پذیرش آن ها شرایط خاصی از قبیل مصاحبه، معاینه، ازمون عملی یا علمی جداگانه و ... ، اعمال می شود و اسامی پذیرفته شدگان نهایی این رشته ها با اعمل نتایج مراحل فوق، مطابق ظرفیت هر کد رشته مشخص می شود. نتایج پذیرفته شدگان این رشته ها به همراه سایر رشته های متمرکز اعلام می شود.

 

- روش نیمه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ:

روش گزینش نیمه متمرکز، روشی است که اسامی پذیرفته شدگان نهایی به صورت قطعی و در یک مرحله اعلام نمی شود. برای رشته هایی که نیاز به اقدامات دیگری نظیر مصاحبه، معاینه، آزمون عملی و یا علمی جداگانه دارد، بعد از اعلام نتایج نهایی رشته های متمرکز و از بین آن دسته از داوطلبانی که کد اینگونه رشته ها را انتخاب کرده و در اولویت انتخابی قبل از این کدها در رشته نیمه متمرکز پذیرفته نشده اند، به صورت چند برابر ظرفیت گزینش صورت می گیرد. اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه، آزمون علمی و یا عملی اعلام می شود. در گزینش نهایی هر یک از رشته های نیمه متمرکز علاوه بر نمرات آزمون، نتایج مراحل فوق مربوط به هر رشته نیز ملاک قرار داده می شود و اسامی پذیرفته شدگان نهایی اعلام می گردد.

 • پس از انتشار فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز، فهرست اسامی معرفی شدگان هر یک از کد رشته های نیمه متمرکز تا چند برابر ظرفیت هر رشته با توجه به نمره کل از بین داوطلبانی که کد رشته یا کد رشته های مذکور را انتخاب نموده اند استخراج و اعلام خواهد شد.

تبصره: آن دسته از داوطلبانی که در کد رشته متمرکز انتخابی، قبل از کد رشته های نیمه متمرکز پذیرفته شوند، در ردیف واجدین شرایط رشته های نیمه متمرکز به منظور استخراج فهرست معرفی شدگان رشته یا رشته های نیمه متمرکز قرار نمی گیرند.

 • گزینش نهایی در هر رشته بر اساس نمره کل اکتسابی مربوط و با توجه به نتایج مصاحبه، معاینه، آزمون عملی و یا علمی و نتیجه بررسی صلاحیت های عمومی داوطلبان توسط ارگان ذیربط، انجام و فهرست اسامی قبول شدگان نهایی استخراج و اعلام خواهد شد.
 • پذیرفته شدن داوطلب پس از موفقیت در مصاحبه و یا آزمون عملی و گزینش نهایی در هر یک از رشته های تحصیلی نیمه متمرکز دوره های روزانه، به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی برای وی محسوب می گردد.

تبصره 1: این دسته از داوطلبان لازم است در تاریخ مقرر در رشته قبولی متمرکز ثبت نام و تحصیل نمایند.

تبصره 2: در صورتی که برای مراحل گزینش رشته یا رشته های نیمه متمرکز معرفی شده اقدام کنند و در مراحل مختلف گزینش رشته یا رشته های مذکور پذیرفته شوند و فهرست اسامی آنان جزو پذیرفته شدگان نهایی رشته نیمه متمرکز اعلام گردد، قبولی قبلی آنا در رشته متمرکز لغو گردیده و با آنان همانند دانشجویان انتقالی رفتار خواهد شد.

نکته مهم: به آن دسته داوطلبانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز شرایط خاص و یا رشته های دارای تعهد (مانند رشته های بومی) قرار می گیرند، توصیه می شود از ادامه شرکت در مراحل مصاحبه، آزمون عملی و یا علمی رشته های نیمه متمرکز خودداری نمایند. بدیهی است چنانچه پذیرفته شدگان رشته های متمرکز دارای تعهد، در ردیف پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز قرار گیرند، مطابق مفاد سند تعهد محضری اخذ شده با آنان رفتار خواهد شد.

 • نتایج نهایی رشته های نیمه متمرکز حدوداً در اواخر دی ماه و یا اوایل بهمن ماه اعلام می شود، بنابراین پذیرش دانشجو و آغاز تحصیل برای رشته های تحصیلی نیمه متمرکز از نیمسال دوم (بهمن ماه) خواهد بود.
 • پرسنل رسمی هر یک از وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان هایی که مؤسسات آموزش عالی وابسته به آن ها در آزمون سال جاری به روش نیمه متمرکز دانشجو می پذیرند، در صورتی که تا تاریخ 29/12/1393 حداقل سه سال خدمت رسمی در وزارتخانه، سازمان و ارگان ذیربط داشته باشند و نام و شماره کد وزارتخانه یا سازمان و یا ارگان محل خدمت خود را هنگاه ثبت نام آزمون سراسری مشخص نموده باشند، با امکان قبولی تا چهار برابر، نسبت به سایر داوطلبان گزینش و معرفی خواهند شد.
 • معرفی چند برابر رشته های نیمه متمرکز به عنوان قبولی نهایی محسوب نمی گردد، لیکن داوطلبانی که مراحل مختلف مصاحبه، معاینه و آزمون عملی را با موفقیت طی نمایند و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی به عنوان قبولی توسط این سازمان اعلام نتایج شوند پذیرفته شده رشته نیمه متمرکز می باشند.

 

ب) روش گزینش دانشجو در کد رشته محل هایی که پذیرش آن ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی می باشد:

در راستای اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها، پذیرش حدود 60 % ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور بر اساس سوابق تحصیلی انجام می شود. در آزمون سراسری 1394 پذیرش در تعدادی از کد رشته محل های برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در دوره های مختلف اعم از: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و ... با توجه به تعداد متقاضیان آن ها، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت می پذیرد. پذیرش در کلیه  کد رشته های تحصیلی فوق که صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی صورت می گیرد، به روش متمرکز خواهد بود. در این روش هر داوطلب با توجه به شرایط وی (از نظر سهمیه، بوم و ...) و بر اساس معدل کتبی دیپلم، به اولین کد رشته انتخابی که از نظر علمی برتری دارد (در مقایسه با سایر داوطلبانی که شرایط مشابه وی را دارند)، در صورت وجود ظرفیت معرفی می شود. به منظور اعلام اسامی پذیرفته شدگان، اقدامات زیر انجام می گردد:

 • بررسی کدرشته های انتخابی داوطلبان و ذخیره کردن آن ها به همراه سایر اطلاعات آنان.
 • تعیین نقطه یا اولویت قبولی هر داوطلب با توجه شرایط و وضعیت وی (از هر لحاظ) و مقایسه ای بین هر داوطلب با دیگر داوطلبان با وضعیت مشابه وی انجام می گیرد.
 • اعلام اسامی پذیرفته شدگان

تبصره: از آنجا که پذیرش داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت می پذیرد و نظر به اینکه دروس امتحانی داوطلبان دیپلمه با توجه به نوع دیپلم آنان (ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و ...) متفاوت است، لذا چنانچه نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی که متقاضی آن می شود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل کتبی متفاوت خواهد بود که در این خصوص توجه داوطلبان را به جدول زیر معطوف می دارد.

 

(بر اساس دفترچه ی سال 1394)

دوره: 

افزودن نظر جدید