اساتید

مدرس: خلاقیت موسیقی
مدرس: خلاقیت نمایشی
مدرس: خلاقیت تصویری و تجسمی
مدرس: درک عمومی هنر - فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان
مدرس: معارف اسلامی
مدرس: زبان و ادبیات فارسی
مدیریت آموزشگاه و مدرس: درک عمومی ریاضی فیزیک - ترسیم فنی