اساتید

مدرس: درک عمومی هنر - فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان
مدیریت آموزشگاه و مدرس: درک عمومی ریاضی فیزیک - ترسیم فنی