حامد امرائی

درباره ی من: 
مدرس: خلاقیت نمایشی
سرگروه دپارتمان: 
تئاتر
سینما
عضو دپارتمان: 
دپارتمان کارشناسی
کارشناسی