مهدی قدمیان

درباره ی من: 
مدرس: معارف اسلامی
عضو دپارتمان: 
دپارتمان کارشناسی
کارشناسی