دکتر علی حسینی پور

درباره ی من: 
مدرس: زبان انگلیسی
تحصیلات: 
دکتری و بالاتر
عضو دپارتمان: 
دپارتمان کارشناسی
کارشناسی