فرید رزاقی

درباره ی من: 
مدرس: خلاقیت تصویری و تجسمی
سرگروه دپارتمان: 
دپارتمان کارشناسی
دپارتمان رشته های تصویری و طراحی صنعتی
کارشناسی